Climate Blackshear

source: U.S. Climate Data - Climate Blackshear